کل نماهای صفحه

۱۳۹۶ دی ۱۷, یکشنبه

قیام سراسری ایران-ارتش آزادیبخش ملی ایران- پیامهای رهبر مقاومت مسعود رجوی دی۹۶

ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره۵-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی۱۹ دی۱۳۹۶
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره۵-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی۱۹ دی۱۳۹۶
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره۵-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی۱۹ دی۱۳۹۶
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره۵-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی۱۹ دی۱۳۹۶
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره۵-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی۱۹ دی۱۳۹۶
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره۵-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی۱۹ دی۱۳۹۶
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره۵-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی۱۹ دی۱۳۹۶
جملاتي از پيام شماره 5 آقای مسعود رجوی ـ 19دي
ـ  شاه سلطان ولايت، تيغ و تقاص وتهديد؛ ديگر اثر ندارد.
ـ  كفتار عمامه دار ولايت با صورتي سرخ شده از سيلي هاي قيام و آتش خشم ملت؛ به صحنه آمد تا به مهره ها و مزدوران هراسان نظام اطمينان خاطر بدهد كه اين بار هم مانند سال 88 و سال 78 از سرنگوني جان به در خواهند برد و نبايد از «صدهانفر اخلالگر و تخريب كننده» ... بيمناك باشند!
ـ خليفه درهم شكسته ارتجاع؛  به گونه اي تحميلي و ترسان؛ به نقش ارتش آزادي و عملكرد مجاهدين ومقاومت سازمان يافته؛ تحت عنوان راس سوم مثلث سرنگوني؛ گواهي داد.
ـ خامنه اي نتيحه گيري كرد؛ حساب مجاهدين را از بقيه جدا كنيد؛ يعني كه اعدام و قتل عام بايد گردند تا ديگر كسي مثل آنها جرات سرنگون كردن و ريشه كني اصل ولايت فقيه را به خود ندهد.
 ـ ولي فقيه «بي چاك و دهان» و «برق از سر پريده» كه هم چون «سگ سوزن خورده» لرزان و پريشان عليه فرزندان رشيد ملت ايران پارس مي كند. از تشكيلات و سازماندهي ومقاومت سازمان يافته به غايت مي ترسد و در آن به عيان سرنگوني محتوم خود و رژيمش را مي بيند.
ـ او (خامنه اي) بهتر از هركس مي داند كه «مجاهدين» و «شبكه اجتماعي قيام»   و «كانون هاي شورشي» و «هزار اشرف» به راستي زن و مرد جنگ و رزم آوران صحنه وميدانند. جز خلق قهرمان و  بپاخاسته از احدي طرح و فرمان نمي گيرند،
ـ درمورد تامين هزينه هاي مجاهدين چه در ايران؛ چه درمنطقه و چه در سطح بين المللي؛ توسط عربستان حتي در حد يك ريال هم؛ خامنه اي سراپا دروغ و مزخرف مي گويد.
ـ ولي فقيه ارتجاع در سخن پراكني خود 4بار از اهانت قيام كنندگان به پرچم  و آتش زدن پرچم؛ تخريب و آتش زدن و سوزاندن مسجد؛ دشنام دادن به قرآن و اسلام ناله سر داد؛ همه مي دانند كه پرچم و مسجد و اسلام و قران دروغ و بهانه است اين ها ابزار كار و اسامي مستعار خليفه كذاب جور و ستم است هم مي دانند كه از روز بالا گرفتن قيام و به زير كشيدن و لگد گوب كردن و آتش زدن عكسهاي خامنه اي بود كه همه شبكه هاي تلويزيوني رژيم پرچمشان را به دستور او آرم ثابت قرار دادند. از اين رو هم مي دانند كه زخم هاي درمان ناپذير خليفه ارتجاع از رگبار شعارهاي مرگ بر خامنه ايست كه اكنون اجتماعي وتوده گير شده  و دانش آموزن نوجوان و نونهال را هم فرا گرفته است.
ـ آفرين بر همه قيام آفرينان و قهرمانان كانونهاي شورشي و ارتش آزاديبخش ملي و شعارهاي ملي و ميهني و انقلابي آنها كه رژيم را به لرزه در آورده است:   
«خامنه اي حيان كن؛ ممكلت را رها كن!»
«مرگ بر خامنه اي»
«مرگ بر روحاني»
«شعار هر ايراني؛ مرگ بر خامنه اي ـ روحاني»
«توپ؛ تانك؛ فشفشه؛ آخوند بايد گم بشه»
«حكومت اخوندي سرنگون سرنگون»
«مي جنگيم ؛ مي ميريم؛ ايران را پس مي گيريم»
«واي به روزي كه مسلح شويم»

ـ تلاش بيهوده خامنه اي براي تئوري بافي درمورد تفكيك بين حقوق و مطالبات اقتصادي مردم از حقوق و مطالبات سياسي؛ دجالگري محض است.
ـ خامنه اي مي خواهد بر غصب و سرقت نخستين و بالاترين حق كه حق حاكميت جمهور مردم است؛ سرپوش بگذارد.
ـ خامنه اي مي خواهد ولايت و حاكميت آخوندي را كه نامشروع ترين است؛ مشروع جلوه بدهد؛ از اين رو  نيازمند اين است كه مبارزه و مجاهدت در برابر اين غصب و سرقت بزرگ در حكومت شريران و غارتگران را «حركات وحشيانه و تخريبگرانه يك گروه» جلوه بدهد.
ـ سرقت حق حاكميت مردم؛ در پس پرده دين و اسلام و مسجد و قران؛ ام الفسا و علت العلل مشكلات و مسائل اقتصادي است. اما خليفه ارتجاع مي خواهد معلول را به جاي علت قالب كند. از اين رو نيازمند تفكيك مطالبات اقتصادي مردم از مطالبات سياسي است.... مشكلات اقتصادي در اين حاكميت سياسي؛ هيچ راه حل و پاسخي پيدا نمي كند.
ـ وقتي مشكلات اقتصادي تلنبار و بغرنج و پيچيده شد؛ خواه و ناخواه به سياست و بحران سياسي راه مي برد و شرايط عيني را براي قيام و انقلاب آماده مي كند. خليفه درهم شكسته از همين مي ترسد و نوميدانه در دايره بسته اقتصادي به نرمش و چرخش ولايت مدارانه روي آورده است اما هيچ برون رفتي ندارد و سر خود را به سنگ مي كوبد.
ـ در يازدهم تيرماه گذشته؛ براي همه مجاهدين و افسران ارتش آزاديبخش ملي، در همه جا و در همه كشورها، كارزار سرنگوني شماره9 اعلام شد؛ اين كارزارها مسئوليت پذيري و تعهدي است در برابر خلق و خالق كه چراغ راهنماي مجاهدين در يك زمانبندي مشخص است....
اكنون در كمال خوشوقتي و افتخار؛ همچنان كه دشمن هم گواهي كرده است؛ مي توان گفت كه كارزار شماره ۹در داخل ميهن اشغال شده و در سطح منطقه اي و بين المللي به هدف هاي خود رسيده است.
ـ  از همان «ماه ها قبل» كه خامنه اي گفته است؛ دركارزار «سين ـ ۹» اين تعهد دروني اعلام شده بود كه همه شرايط آماده است و تا آنجا كه به موسسان چهارم بر مي گردد بايستي منتهاي تلاش خود را به عمل بياورد كه رژيم منفور ولايت به چهل سالگي نرسد.
ـ حال بگذاريد كه ولي فقيه ارتجاع دوباره و صدباره ما را از سر بريده بترساند؛ شاه مجاهدين را سر بريد اما پس از ۷سال خودش سرنگون شد. شيخ نيز ۳۶سال است كه مجاهدين را اعدام وقتل عام مي كند؛ صبر كنيد؛ ببينيم در اين مصاف كدام طرف ماندگار و كدام طرف سرنگون مي شود؟
ـ مافكر مي كنيم كه خلق قهرمان و جبهه خلق؛ مقاومت و قيام خلق و مجاهد خلق بر استبداد ديني غلبه خواهد كرد.
ـ ما به حاكميت آخوندي مي گوييم: «بترسيد؛ بترسيد؛ ما همه با هم هستيم
ـ آري، ما هم مي گوييم كه از مرگ و از اعدام و قتل عام قوي تريم؛ هرگاه كه درو مي شويم دوباره با رويش جوانه ها پربارتر از جا بر مي خيزيم. قيام مي كنيم و به براندازي بنا و بنياد دشمن كه همان اصل ولايت فقيه باشد ادامه مي دهيم.
ـ اكنون رويش پر بار جوانه هاي قيام را درجاي جاي ميهن مجروح و اشغال شده مي توان ديد از خراسان تا لرستان و خوزستان؛ از كرمانشاه تا  اصفهان و تهران؛ از آذربايجان تا كردستان و سيستان و بلوچستان از اراك تا  قم و همدان ، از ايلام تا كرمان و مازندران ؛ از دورود تا ايذه و تويسركان .... درود درود  برخلق و ميهن و بر زيباترين وطن خجسته باد.


ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره۵-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی۱۹ دی۱۳۹۶
اذعان خلیفه درهم شکسته ارتجاع به قیام و آتش خشم ملت
گواهی تحمیلی به نقش ارتش آزادی و عملکرد مقاومت سازمان یافته
 تحت عنوان راس سوم مثلث سرنگونی
شاه سلطان ولایت! تیغ و تقاص و تهدید دیگر اثر ندارد


ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره۴-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی۱۶ دی۱۳۹۶

موقعیت انقلابی استراتژي قیام و سرنگونی و ضرورت هوشیاری دربرابر نیرنگ های ارتجاعی استعماری

ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۲-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۳-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی
جواب به خامنه ای خلیفه ارتجاع در یک کلام  این است:
 شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده آتش جواب آتش


ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۲-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی
پیام رهبر مقاومت تحت عنوان ارتش آزادیبخش شماره ۲ از سیمای آزادی پخش شد  در این پیام رهبر مقاومت ضمن درود به شهیدان درود دستورات محوری مهمی برای یگانهای ارتش آزادیبخش در داخل میهن صادر کردند
من جمله از جوانان شورشی خواستند:

دراولین فرصت شوراهای #مقاومت رادرهمه محلات و #شهرها وروستاها تشکیل وباکمک تیمهادسته ها ویکانهای #ارتش_آزادیبخش_ملی کنترل مراکز وداویر حکومتی مخصوصا #رادیووتلویزیون را بدست بگیرند

ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۲-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۲-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۲-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی

روز سوم قیام سراسری ایران- ۹ دی
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۱-پیام رهبر مقاومت مسعود رجویارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۱-پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی  
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۱
پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی
شنبه گسترش چشمگیر قیام در سراسر میهن اشغال شده بخصوص بعد از پیام رهبر مقاومت و فراخوان او به قیام و پیامهای حاضر حاضر یگانهای ارتش آزادیبخش در داخل ایران در تاریخ به ثبت رسید 
مسعود رجوی: قیام بالا بلند ملت ایران خجسته و مبارک باد
افعی کبوتر نمی زاید. اصلاح و اعتدال در رژیم ولایت فقیه یک سراب است
از پاتکهای دشمن زبون او نترسید و نا امید نشوید
آتش قیام را به هر قیمت روشن و پرفروغ نگهدارید
آمادگی برای دفع شر مزدوران بسیج و لباس شخصی
دستور محوری : تشکیل تیمها و دسته ها و یکانهای ارتش آزادیبخش ملی


هم وطنان آزاده و جوانان شورشگر باید در اولین فرصت
شوراهای مقاومت را در همه محلات و شهرها و روستاها
تشکیل بدهند و با کمک تیمهادسته ها و یکانهای
ارتش آزادیبخش ملی کنترل مراکز و دوایر حکومتی
مخصوصا رادیو و تلویزیون را به دست بگیرند

مسعود رجوی ۹دی۹۶

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر